0

กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%
2 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 311,443,190 18.72%
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%
4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,638,269 2.32%
5 อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 36,995,500 2.22%
6 ธนชาต Prime Low Beta 31,572,100 1.90%
7 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 30,815,585 1.85%
8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%
9 ธนชาต Low Beta 27,897,400 1.68%
10 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%
       
  ผู้ถือหุ้นอื่น 384,285,305 23.10%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 9.89% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
  • หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • Utilico: Utilico Emerging Markets Limited, บริษัทจัดการกองทุนซึ่งจดทะเบียนใน London Stock Exchange