0

กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20
2 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 311,443,190 18.72
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57
4 NORBAX, INC. 49,492,400 2.97
5 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,489,469 2.19
6 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 32,786,985 1.97
7 ธนชาต Prime Low Beta 30,896,600 1.86
8 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79
9 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65
10 อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 26,475,900 1.59
       
  ผู้ถือหุ้นอื่น 374,062,805 22.48
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ 11.77% (เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ไม่เกิน 30%) ,
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท
  • หมายเหตุ
  • กปภ: การประปาส่วนภูมิภาค
  • กนอ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • Utilico: Utilico Emerging Markets Limited, บริษัทจัดการกองทุนซึ่งจดทะเบียนใน London Stock Exchange