0

กิจกรรมล่าสุด

จุดเด่นในรอบปี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

จุดเด่นในรอบปี

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2555 2556 2557 2558 2559
รายได้น้ำดิบ 2,612.22 2,694.30 2,768.38 2,898.67 2,696.43
รายได้น้ำประปา 841.60 876.38 988.74 1,160.24 1,392.87
รวมรายได้ 3,725.95 3,816.141 4,035.841 4,563.141 4,295.731
EBITDA 2,079.04 2,196.13 2,288.42 2,444.71 2,404.24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,240.17 1,312.85 1,334.45 1,591.24 1,318.61
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,239.74 1,312.94 1,334.21 1,584.94 1,299.71
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2555 2556 2557 2558 2559
สินทรัพย์รวม 12,440.09 13,480.45 15,243.45 19,627.46 19,860.40
หนี้สินรวม 5,119.62 5,578.52 6,726.37 10,127.90 9,812.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,320.46 7,901.93 8,517.07 9,499.56 10,048.30
ส่วนของบริษัทใหญ่ 7,316.94 7,872.13 8,487.56 9,294.69 9,841.76
อัตราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557 2558 2559
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.40 4.73 5.10 5.59 5.92
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.75 0.79 0.80 0.95 0.78
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.44 0.42 0.45 0.47 0.472
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 33.27 34.40 33.06 34.73 30.26
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 17.40 17.31 16.31 17.83 13.58
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)(ร้อยละ) 10.68 10.13 9.29 9.09 6.58
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 0.70 0.71 0.79 1.09 1.00
หมายเหตุ
  1. รายได้รวมปี 2556 - 2559 ไม่ได้รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
  2. ปี 2559 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2560