0

กิจกรรมล่าสุด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณพนักงาน
ข้อบังคับบริษัท
คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ
คู่มือคณะกรรมการอิสระ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ